Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 3. november 2011

Mødereferat samt historik: Center for miljø(CMI) & Miljøpunkt Nørrebro(MPN) 27. okt. 2011

Tilstede: Merete Kristoffersen(CMI); Kennet Petersen(CMI); Per Fischer(CMI); Erik Jørgensen(MPN);
Lisbeth Simonsen(MPN); Cecilie Winterø(MPN); Anders Jensen(MPN); Mia Makne(MPN).

Dagsorden:
  • Orientering om dialog med Miljøstyrelsen og fremtidige planer vedr. økonomisk incitament.
  • Svar fra Københavns Kommune (KK) på ansøgning om projekt Ydre Nørrebro gårdmandsnetværk.
  • Svar fra KK på forslag til affaldsforsøg primært vedr. genindførelse af økonomisk incitament til
  • kildesortering jf. TMU’s beslutning.
  • Orientering om status vedrørende indsamling af plastik, småt elektronik og metal.

Dialog med Miljøstyrelsen
CMI fortsat i dialog med Miljøstyrelsen vedr. økonomisk incitament til sortering, men der foreligger ingen konklusioner. Senest er man ved at undersøge hvorvidt Københavns Kommune kan indføre økonomisk incitament eller andre ordninger ved at ”lægge sig i slipstrømmen på en frikommune”, som det blev formuleret (Frikommune = kommune der kan tillade forskellige tiltag, så længe de ikke går imod Grundloven).

Ydre Nørrebro
På opfordring af CMI og med henblik på at opfylde Affaldsplan 2012 indsendte MPN en projektansøgning i november 2010. Projektet gik på at udvide det eksisterende gårdmandsnetværk på Indre Nørrebro til også at omfatte Ydre Nørrebro. Formålet med gårdmandsnetværk er at forbedre kildesorteringen.
Miljøpunkt Nørrebros erfaring viser, at både sortering, arbejdsmiljø og generel trivsel i gårdene øges, når gårdmanden er med i et netværk af ligesindede. MPN har gentagne gange i løbet af det år der er gået, rykket for svar fra CMI på ansøgningen. Svaret der faldt på dette møde d. 27. okt. 2011 var, at CMI ikke har penge til at gennemføre forsøget. CMI foreslog at man som led i andre projekter også laver netværk, men der ingen penge til det. 


Affaldsforsøg om genindførelse af økonomisk incitament
På opfordring af Teknik- og Miljøudvalget og CMI indsendte MPN en række projektforslag i juli 2011.
Formålet var at undersøge forskellige modeller for at genindføre et økonomisk incitament til at sortere affald i den nye situation, hvor den nationale Affaldsbekendtgørelse besværliggør opretholdelsen af den hidtidige model for økonomisk incitament. MPN har flere gange rykket for svar på projektforslagene. Den ene gang var det telefoniske svar fra CMI, at man end ikke havde ressourcer til en kontaktperson, der kunne forholde sig til projektforslagene. På dette møde d. 27. okt. 2011 var svaret, at CMI for indeværende ikke har finansiering til affaldsforsøg, men man ønskede alligevel, at gå ind i en nærmere drøftelse af de 6 projektforslag.

Særligt projektforslag 4 ”Volumen i Erhvervsaffald” havde CMIs interesse: CMI ønsker at få bestemt erhvervets dagrenovationslignende affaldsproduktion i ejendomme med blandet erhverv og bolig, med henblik på at fakturere efter princippet om, at forurener betaler. CMI giver udtryk for, at hvis erhvervets dagrenovationslignende affaldsproduktion kan bestemmes, bliver der nye muligheder for også at genindføre økonomiske incitamentsstrukturer for borgerne. CMI undersøger hvilken præcision der kræves i beregningen af erhvervenes affald, hvis CMI ønsker at MPN går videre med dette forsøg.

Projektforslag 1-3 (tre forskellige forslag til hvordan man kunne afprøve økonomisk incitament under de nye omstændigheder) blev også drøftet: Udgangen blev, at CMI undersøger hvorvidt KK’s systemer kan håndtere en genindførelse af puljeordningen, hvor hver beboelseslejlighed betaler for en andel, mens et erhverv betaler for et antal andele alt efter erhvervets branchekode og antal ansatte (konkret kræves, at systemet kan dividere erhvervenes gebyr for dagrenovationslignende affald med 11kr. for at få antal liter og dernæst dividere med 125l. for at få antal andele).

Indsamling af plastik, småt elektronik og metal
Kort orientering og positiv drøftelse af de nye tiltag med indsamling af tre yderligere fraktioner. 


Proces fremadrettet
CMI søger finansiering til ovennævnte projekter samt undersøger forhold nævnt under projektforslag 4 og 1-3 ovenfor.
Der afholdes endnu et møde mellem CMI og MPN efter ca. 1 måned. MPN foreslår at mødes d. 24. nov. 2011. Alternativt d. 5. dec. 2011.