Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 3. november 2011

Høringsvar vedr. Nørrebro Bydelsplan

Indsatsområde: Bæredygtigt hverdagsliv. Nørrebro affaldsmodel
Københavns Kommune vil nu udbrede en sorteringsordning der – med indsamling af plastik, el og metal som supplement til de eksisterende fraktioner - lægger sig tæt op ad Nørrebro Affaldsmodel. Dette er en sejr for miljøet i hele København og det understreger, at Nørrebro kan spille en væsentlig rolle ved at gå foran, når det gælder affaldssortering og genanvendelse.
Miljøpunkt Nørrebro foreslår fire centrale tiltag som dels vil styrke borgernes mulighed for at sortere affald og dels er godt i tråd med Nørrebro som foregangsbydel på affaldsområdet.

For det første en række forsøg, hvor man afprøver forskellige former for økonomisk incitament til sortering.

For det andet mindst tre nærgenbrugsstationer på Ydre Nørrebro. De to nærgenbrugsstationer på Indre Nørrebro er en succes, ikke mindst i forhold til affaldsforebyggelse i form af byttehylder og ret til at klunse. Der planlægges opført en genbrugsstation om året i de næste tre år i henholdsvis Den Grønne Trekant, Mimersgade området og Nørrebroparken området.

For det tredje Smart Miljøstationer i Nørrebros gader. Smart Miljøstationen er nedgravede affaldscontainere, hvor kun indkastet er synligt over jorden. Miljøpunkt Nørrebro er i gang med at udvikle et smart design og en teknologisk løsning, der på mange måder tegner til at blive svaret på fremtidens udfordringer mht. affaldssortering i urbane omgivelser. Den teknologiske løsning skal muliggøre individuelt økonomisk incitament til sortering, selvom man deler affaldsbeholdere med sine naboer. Det smarte design skal gøre det til en god oplevelse at aflevere affaldet og signalere at sorteret affald er en vigtig ressource. Smart Miljøstationer med indkast til glas, papir, pap, el, metal, plastik, batterier og restaffald i bydelens gader vil være et tydeligt vidnesbyrd om, at på Nørrebro tager vi miljøet alvorligt. Samtidig vil indkastene kunne udformes som arkitektonisk innovativ gadekunst, der er med til at berige byens rum.

For det fjerde styrkelse og udbygning af netværk omkring affaldssortering. Al erfaring viser, at gårdmænd og ildsjæle, der interesserer sig for genanvendelse er et vigtigt omdrejningspunkt for at få kildesorteringen til at virke i praksis. Derfor ønsker Miljøpunkt Nørrebro via netværksskabelse, at styrke og ruste bl.a. gårdmændene til at være gode ambassadører for sortering.